Політика DE - Drevené a drevohliníkové okná od výrobcu - Forest Lux

Ochrana osobných údajov

Informácia prevádzkovateľa k spracúvaniu osobných údajov Dotknutých osôb - zákazníkov

podľa ustanovenia čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) (ďalej len „Informácia“)

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

FOREST LUX s.r.o., Zelená 2C/X3, 97 404
Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 45980683
e-mailová adresa: konatel@forestlux.sk.

(ďalej len „Spoločnosť“ alebo „Prevádzkovateľ“)

informuje Dotknuté osoby o ochrane osobných údajov (ďalej len „OÚ“) podľa ustanovenia čl. 13 Nariadenia GDPR a § 19 Zákona nasledovne:
K Vašim osobný m údajom majú prístup len poverené a poučené osoby, zároveň sú viazané povinnosťou mlčanlivosti. 

1.Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti  aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • meno a priezvisko
 • e-mail
 • telefónne číslo

2.Účely spracúvania osobných údajov:

 • Vykonávanie zmluvných záväzkov voči vám, vrátane dodávky našich výrobkov a poskytovania služieb.
 • Zabezpečenie a správu kvality našich výrobkov a služieb.
 • Zlepšenie našich produktov a služieb na základe vašich spätných väzieb a preferencií.
 • Komunikácia s vami týkajúca sa objednávok, faktúr, reklamácií a iných otázok.
 • Ochrana našich legitímnych záujmov a plnenie právnych povinností.

3.Právny základ pre spracúvanie

Spracúvanie osobných údajov na základe nasledujúcich právnych základov:

 • Plnenie zmluvy s vami.
 • Splnenie našich právnych povinností.
 • Náš legitímny záujem na ochranu našich záujmov a zlepšenie našich produktov a služieb.
 • V prípade potreby s vaším súhlasom.

4.Doba uchovávania údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako je to potrebné na splnenie vyššie uvedených účelov alebo na základe platných právnych predpisov.

5.Vaše práva

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, výmaz alebo obmedzenie spracúvania, ako aj právo na prenosnosť údajov. Máte tiež právo odvolať svoj súhlas kedykoľvek, ak spracúvame vaše údaje na základe súhlasu.

6.Kontakt na ochranu osobných údajov

Ak máte otázky alebo požiadavky týkajúce sa spracúvania svojich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na na telefónnom čísle +421 944 405 873 alebo na e-mailová adresu: konatel@forestlux.sk .

Ďakujeme, že ste si vybrali naše výrobky a služby. Sme pripravení vám pomôcť s akýmikoľvek otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov.

phone